7, ఆగస్టు 2013, బుధవారం

మీ పేరుకు సరిపడే ఊరు ఏది? ( గ్రామార్వణము )

గ్రామార్వణము :  గృహ నిర్మాణము చేయునపుడుగ్రామార్వణముమరియుదిశార్వణములను బట్టి ఇల్లు కట్టుకొనుట శుభము. హైదరాబాదు వంటి ప్రాంతాలలో ఉండేవారు ఏది తమ ఊరిపేరు అనుకోవాలి అని సందేహపడుతుంటారు. హైదరాబాదు ఊరు కాదు అది ఒక జిల్లా. కనుక మీరు ఏగ్రామ పంచాయితీ లేదా టౌన్ షిప్ లేదా మున్సిపాలిటీ పరిధిలోకి వస్తారో అదే మీ ఊరిపేరు. గృహ విషయమై జన్మనక్షత్రం కంటే నామ నక్షత్రమే బలమైనది. కనుక పేరును బట్టి చూసుకుంటే సరిపోతుంది. మీకు అనేక పేర్లు ఉన్నప్పటికీ ఎక్కువగా వాడుకలో ఉన్న పేరు మీ పై ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది.   క్రింది పట్టిక చూస్తే మీ నామ నక్షత్రము ఏమిటో తెలిసిపోతుంది.గ్రామ నక్షత్రము నుండి, నామ నక్షత్రము వరకు లెక్కించగా వచ్చిన సంఖ్యను బట్టి ఆగ్రామము మీకు సరిపోతుందా లేదా అనేది నిర్ణయించాలి.  నరుని శిరము నుండి వివిధ అంగాలకు వివిధ నక్షత్రాలను ఊహ చేసెడి చక్రము కనుకనరాకార చక్రముఅని దీనికి పేరు.
శ్లోకం  :  శిరః పంచార్ధ లాభం , ముఖేత్రీ అర్ధ నాశనం , బాణరో
ధన దాన్యంచ పాదయో షట్ దరిద్రః  ప్రుష్టేకం ప్రాణ సందేహం
చతుర్నాభి శుభావహం,నేత్రే ద్వి ప్రీతి లాభంచ ,
సవ్యహస్తేన సంపదా , వామ హస్తనే దరిద్రః

      శిరస్సు నందు 5 నక్షత్రములు ధన లాభమును , ముఖము నందు 3 నక్షత్రములు ధన నష్టమును, గర్భమునందు 5 నక్షత్రములు ధన ధాన్య సమృద్ధిని , పాదముల యందు 6 నక్షత్రములు దరిద్రమును, పృష్టం నందు 1 నక్షత్రము ప్రాణ నష్టమును, నాభి యందు 4 నక్షత్రములు శుభమునునేత్రముల యందు 2 నక్షత్రములు ప్రీతిని, కుడి చేతి యందు 1 నక్షతము సంపదను, ఎడమ చేతియందు 1 నక్షత్రము దరిద్రమును కలుగజేయును .

ఉదాహరణకు :  వారాసీ గూడ అనే ఊరిలో రామారావు ఉండాలనుకుంటున్నాడు. ‘వాఅంటే రోహిణీ నక్షత్రము, ‘అంటే చిత్త నక్షత్రము వస్తుంది. రోహిణి నుండి లెక్కిస్తే చిత్త 11 నక్షత్రం అవుతుంది. మొదటి 5 ధనలాభం, తరువాత 3 ధన నష్టం,  తరువాతి 5 ధనధాన్య సమృద్ధి కనుక రామారావు వారాసీ గూడాలో నిరభ్యంతరముగా ఉండవచ్చు.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

నానుండి కాస్త ఆలస్యంగా స్పందన రావచ్చు. అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పే సమయం నాకు లేదు. అవసరమైన వాటికి తప్పక స్పందిస్తాను. అఙ్ఞాతలు చేసే అనవసర వ్యాఖ్యలని నిర్మొహమాటంగా తొలగిస్తాను. భారతీయ ధర్మముల పట్ల నమ్మకం లేని వారికి ఇది సరిఅయిన ప్రదేశం కాదు.